برنامه کنفرانس در یک نگاه
تالار خلیج‌فارس تالار رودکی تالار فردوسی تالار حافظ تالار دکتر رنجبر
دوشنبه ۵ آبان ۱۳۹۳
10:00 - 08:30 - مراسم افتتاحیه - - - -
12:10 - 10:30 نشست اول PSS EEM CAP ENV SMG
13:00 - 14:00 - - Seminar 1 - - Seminar 2
15:40 - 14:00 نشست دوم PSS EEM CAP ITP SMG
18:00 - 16:00 - - Seminar 3 Seminar 4 - -
سه‌شنبه ۶ آبان ۱۳۹۳
10:00 - 08:30 نشست اول PQA MNG EPM DTC CAM
12:10 - 10:30 نشست دوم PQA MNG EPM PTL CAM
13:00 - 14:00 - - - - Seminar 5
15:40 - 14:00 نشست سوم PQA Seminar 6 (a) HVS PTL ACI
18:00 - 16:00 - - Seminar 6 (b) Seminar 7 - -
چهارشنبه ۷ آبان ۱۳۹۳
10:00 - 08:30 نشست اول PDS ELM REN SEA Seminar 8, 9
12:10 - 10:30 نشست دوم PDS ELM REN SEA Seminar 10
13:00 - 14:00 - - - - -
15:40 - 14:00 نشست سوم PDS TRN EPG Seminar 12 Seminar 11
18:00 - 16:00 - مراسم اختتامیه - - - -
برنامه ارائه مقالات

در بیست و نهمین کنفرانس بین‌المللی برق از میان مقالات پذیرفته شده با نظر کمیته‌های محترم علمی، ۲۳۸ مقاله به صورت شفاهی و ۴۷ مقاله نیز به شکل پوستر فرصت ارائه در کنفرانس را شدند.

دریافت برنامه ارائه مقالات